L’escola com a centre per a l’educació de les emocions

L’escola és un pilar bàsic per al desenvolupament emocional dels nens i cada vegada més centres educatius introdueixen en el seu programa la gestió de les emocions.

La intel·ligència emocional s’està convertint en una eina fonamental en tots els àmbits de l’ensenyament. No només ajuda a que els nens es conseguin millor a sí mateixos, sinó també a comprendre més i millor als altres companys. Durant l’etapa escolar, l’aula és un lloc on els nois viuen moltes experiències, i, donada la importància de la gestió de les emocios, aquest és un aspecte que els centres comencen a tractar.

Introduir l’educació emocional a l’aula no ha de ser massa complex. Una cosa tan simple com col·locar les cadires en cercle, de manera que tots els participants puguin veure’s, i posar-se còmodes, ja hauria de ser suficient per poder expressar-se amb llibertat i respectar el que expressi la resta. No obstant això, la forma exacta de fer-ho pot ser diferent segons les edats dels alumnes.

El paper del professor és fonamental en aquest context. La posada en pràctica de l’empatia és un primer referent per a tots els alumnes, ja que gaudeix d’una imatge de seguretat, respecte i confiança envers els estudiants. Per això, és fonamental que el professorat estigui sensibilitzat amb la importància del desenvolupament d’aquest aspecte de la vida dels nens. A més, és una disciplina que, per oferir resultats, requereix continuïtat.

Llegir l’article original