La importancia del JOC

El joc és una activitat bàsica en la vida i en el desenvolupament global dels nens i joves. Jugant, els nens exploren i descobreixen el món; reprodueixen comportaments dels adults, i aprenen a comunicar-se, a relacionar-se, a resoldre conflictes, a guanyar i a perdre, etc. Tots aquests aprenentatges en fomenten la socialització.

MÉS INFORMACIÓ