Importància i necessitat de l’educació emocional a la infància i l’adolescència

Article publicat al butlletí d’Inf@ncia núm. 55 – Març de 2012

Rafael Bisquerra Alzina i Núria Pérez Escoda (Directors del Màster Educació Emocional i Benestar Universitat de Barcelona)

Què és l’educació emocional?

Convé distingir entre intel·ligència emocional, competències emocionals i educació emocional. Intel·ligència emocional és ‘la capacitat per identificar les pròpies emocions i les dels altres, usar-les per facilitar el pensament, comprendre la complexitat de les emocions i regular-les de manera apropiada’. Segons aquesta definició, la intel·ligència emocional és un constructe hipotètic de la psicologia que complementa la intel·ligència, en sentit clàssic, i la personalitat.

Les competències emocionals són ‘la capacitat per gestionar de manera adient un conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, comprendre, expressar i regular apropiadament els fenòmens emocionals i afectius’. Una anàlisi més detallada de les competències emocionals permet identificar la consciència emocional, la regulació emocional, l’autonomia emocional, la sociabilitat i les habilitats de vida per al benestar (Bisquerra, 2009).

L’educació emocional és ‘el procés educatiu que té com a objectiu el desenvolupament de competències emocionals. És un procés que s’inicia des de la primera infància i està present al llarg de tota la vida’. La fonamentació teòrica de l’educació emocional no es limita a la intel·ligència emocional, sinó que pren en consideració altres referents com ara les aportacions de la neurociència, la tradició de les competències socials, l’autoestima, les investigacions sobre el benestar i la psicologia positiva, etc. Es tracta d’un marc teòric ampli i integrador que fonamenta una proposta d’innovació educativa (Bisquerra i Pérez, 2007; Bisquerra, 2000). Quan parlem d’educació no ens referim a l’escolarització, sinó a l’educació a la família, a la societat, als mitjans de comunicació, etc.