Escola i Família. Junts per l’Educació

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres el document i l’aplicació informàtica Escola i família”, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i la participació en el funcionament del centre.

El document consta de les següents línies d’intervenció: acollida per a les famílies, carta de compromís educatiu, acció tutorial compartida, informació i Comunicació, participació en el seguiment escolar dels fills, en el funcionament del centre i en projectes compartits i formació per a la família. Escola de pares i mares.

L’objectiu principal és: “Facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne”L’educació és un factor clau per al futur d’una societat i ateny tots els agents implicats en l’acte educatiu, però principalment la família i l’escola. Desenvolupar al màxim el talent, les intel·ligències múltiples, les destreses i les actituds de tot l’alumnat és condició per forjar i desenvolupar un projecte de vida singular en un marc de llibertat i, alhora, garantia de progrés d’un país immers en la globalització i en una economia basada en el coneixement.

L’educació és, doncs, la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu: és la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat .

Cal reforçar la família com a primer referent educatiu i responsable del creixement i de la formació dels seus fills. És necessari, a més, dur a terme un treball conjunt escola – família que ens permeti una acció coherent i coordinada. En aquest sentit, intensificar la relació entre l’escola i la família constitueix una prioritat del Departament d’Ensenyament.